Technik administracji

Uniwersalny zawód

Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w:

 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • samorządach terytorialnych
 • agencjach rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • firmach państwowych i prywatnych różnych branż
 • i innych instytucjach

Program kształcenia

 • Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie                                                                         
 • Nazwa zawodu: Technik Administracji  
 • Okres kształcenia: IV semestry  
 • System: zaoczny  

Kwalifikacje 

 • K1. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (A.68.) 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

24

24

 

 

48

2

Język obcy w administracji

 

 

22 

 22

44

3

Podstawy prawa pracy

 24

24

 

 

48

4

Podstawy prawa cywilnego

 

 

32

32

64

5

Podstawy prawa administracyjnego

33

33

32

 

98

6

Finanse publiczne

20

18 

 

 

38

Łączna liczba godzin

101

99

86

54

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Wykonywanie prac biurowych

40

34

40

50

164

2

Postępowanie w administracji

34

42

49

51

176

Łączna liczba godzin

74

76

89

101

340

Łączna liczba godzin

175

175

175

155

680

 *

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu        

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

4

160

semestr III

4

160

Razem

8

320

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.      

 Szczecińska Szkoła Florystyczna


Sekretariat   Szkoły
Telefon  +48 795 120 955
Email sekretariat@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka 1 61c
71-011 Szczecin

Dyrekcja  Szkoły
Telefon  +48 602 330 424
Email dyrektor@szczecinskaszkolaflorystyczna.pl
Adres ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
szkoly mieszka I

Nasze uprawnienia

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i pozytywna opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Rachunek bankowy

Szczecińska Szkoła Florystyczna

Konto mBank 08 1140 2004 0000 3002 4228 2260